Søk

Om jord

I naturen jordarbeides det aldri. Døde planterester og møkk fra ville dyr havner oppå bakken og brytes derfra ned av jordas aktive mikroliv. I naturen er jorda alltid beskyttet mot sol og nedbør av grønne planter eller døde planterester og fotosyntesen er aktiv fra tidlig om våren til sent på høsten.

Bondens beste hjelper, marken, trives ikke når dens verden blir snudd på hodet og markgangene blir ødelagt. Det gjør heller ikke de andre skapningene som finnes i fruktbar jord. Pløying og harving fører til færre mark, sopper og jordboende bakterier. Det er jordas mikroliv som bygger humus og dermed forbedrer jordkvaliteten og jordstrukturen.

Verdens matjordarealer har mistet 50 til 70 prosent av sitt humusinnhold siden den industrielle revolusjon, blant annet som følge av intensiv jordarbeiding. Vi har også hatt stor reduksjon i Norge, særlig i områder med ensidig korndyrking. Dermed er jorda blitt mindre fruktbar, den holder dårligere på vann, tåler tørke dårligere, er mer utsatt for pakking og den frigjør færre næringsstoffer til plantene. Men, gjennom endrede driftsmåter har vi bønder muligheten til å snu denne utviklingen, binde mer karbon, øke humusinnholdet og få en mer fruktbar jord!

Alle bønder ønsker seg jo en god jord, og mindre jordarbeiding er en forutsetning for dette. Bare ta et spadetak i åkerkanten og sammenlign jorda her med den som finnes inne på åkeren, så ser en hvor stor forskjell det er på urørt og bearbeidet jord. Eller se hva tre til fire år med eng gjør av positive utslag. Det er ikke fordi graset i seg selv er en slik fantastisk vekst, men fordi jorda da får ligge i ro, og marken og mikroorganismene får mulighet til å oppformere seg og gjøre den jobben de skal. I kornproduksjonen kan vi etterligne den positive utviklingen i grasårene ved å direkteså og dermed la jorda ligge mest mulig i ro. En aktiv bruk av fangvekster/ettervekster vil også være positivt fordi det gir en lengre periode med fotosyntese og dermed mer energi til jorda og mat for mikrolivet. Vi bønder må bli mer opptatt av helsen til livet i jorda, jordas helse - jordhelse!

Direktesåing har kommet mye lenger i mange andre land enn i Norge. Både i USA og Australia er det store miljøer som driver kun direktesåing (no-till). I våre nærområder er det særlig i Danmark og England at det er en stor og økende interesse for direktesåing og det er her vi i BG Jord og Maskin har hentet mest inspirasjon. De norske rådgivingsmiljøene er også i full gang med å opparbeide kompetanse på minimal jordarbeding, direktesåing og bruk av fangvekster, bl.a. Norsk landbruksrådgiving Øst som hører til i vårt område. 

Aktuelle linker:

Norsk landbruksrådgiving Øst - Karbon Agro
Norsk landbruksrådgiving Øst - Humus er suksessfaktoren
Norsk landbruksrådgiving Viken - Tiltak for redusert jord- og næringstap
Landbruksdirektoratet - Rapport om jordhelse 
Søren Ilsøe - Aften med regnorme
Foreningen for redusert jordarbeiding i Danmark
Grønne marker - sterke røtter
Direct Driller Magazine
Christine Jones - Amazing Carbon
Dale Drills